Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Kalite Yönetimi Ve Okul Geliştirme Bürosu
   
  TKY-OGYEP
  ORTA ÖĞRETİM PROJESİ
 

ORTA ÖĞRETİM PROJESİ
· ORTAÖĞRETİM PROJESİ NEDİR?

Hükümetimiz ile Dünya Bankası arasında imzalanan 26 Nisan 2006 tarih ve 26152 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 31 Mart 2006 tarih ve 2006/10275 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren ortaöğretim projesi ikraz antlaşması ile genel, mesleki ve teknik ortaöğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kalitesinin artırılması, programların geliştirilmesi ve yenilenen programlara göre öğretmen eğitimi ile eğitim ortamlarının donatılması amacıyla Türkiye genelinde 81 ilde pilotlama çalışması yapılmıştır.Temmuz 2006 tarihi itibari ile pilotlama yapılacak illerde il proje yürütme birimleri oluşturulmuştur.
· PROJENİN GENEL AMACI
· Uzun vadede zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması,
· Orta öğretimde, meslekî ve teknik eğitimin payının artırılması,
· Genel, meslekî ve teknik orta öğretim programlarının geliştirilmesi,
· Meslekî ve teknik öğretim programlarının, Meslek Standartlarına ve bireysel öğretime dayalı olarak yapılandırılması yolu ile Avrupa Birliği ülkeleri standartlarına çıkarılması,
· Meslekî bilgilendirme, yönlendirme ve rehberlik hizmetleri konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması,
· Modüler öğretim yöntemlerinin ve eğitimde teknolojinin kullanılması,
· Meslekî ve teknik orta öğretim sürecinin ağırlık kazanacağı bir orta öğretim sisteminin geliştirilmesi,
· Eğitim kurumlarımızda eğitimde kalitenin artırılması ve Plânlı Okul Gelişim Modeli uygulamalarına paralel olarak, bölgesel eğitim ihtiyaçları doğrultusunda çevrenin katılım ve işbirliğinin sağlanması,
· Gençlere, hayat boyu öğrenme temel becerilerinin kazandırılması,
· Türkiye'nin AB'ye geçiş sürecindeki hedefleri arasında yer alan bilgi ekonomisi sürecindeki engelleri ortadan kaldırma amacı doğrultusunda, mevcut genel, meslekî ve teknik orta öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması.
· PROJENİN BİLEŞENLERİ
Proje iki ana bileşen ve onlara bağlı 6 alt bileşenden oluşur.
Bileşen 1: Orta Öğretim Reformu
  A-Orta Öğretim Programları: Bu alt bileşenin hedefi; öğrencilere, bilgi ekonomisi ve hayat boyu öğrenim için gerekli temel becerileri kazandıracak genel, meslekî ve teknik orta öğretim programlarını geliştirmek ve uygulamaktır.
Alt hedefleri ise şunlardır:
o Öğretim programlarının geliştirilmesi ile ilgili ulusal ve yerel kurumsal yapıları güçlendirmek;
o Programın yeniden yapılandırılmasında çalışma grupları tarafından kullanılacak teknik prosedürleri geliştirmek;
o Genel orta öğretimde 5 alanda 60 dersin ( 204 okulda) ve Anadolu Öğretmen Liselerinin 11 öğretmenlik meslek dersi (6 okul) öğretim programını geliştirmek ve bunları belirlenen kriterler doğrultusunda seçilecek pilot okullarda (toplam 210 okul) uygulamak;
o Meslekî ve teknik orta öğretimde 18 alana ait öğretim programlarını geliştirmek ve belirlenen kriterler doğrultusunda seçilecek pilot okullarda bu programları (80 okulda 2'şer program) uygulamak;
o Geliştirilen genel, meslekî ve teknik orta öğretim programlarının uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla, müfettiş, okul yönetimi ve öğretmenlere hizmet içi eğitim vermek.
  B-Bilişim Teknolojileri (BT): Bu alt bileşenin hedefi, gençliğe modern bilgi ekonomisinde çalışabilmeleri için bir temel yeterlilik olarak BT eğitimi sağlamak, BT kullanarak öğretim ortamını iyileştirmek, öğrenme imkanlarına erişimi yaygınlaştırmak ve kalıcı ve sağlıklı öğrenmeyi ve idarî süreçleri desteklemektir.
Alt hedefleri ise şunlardır:
o Belirlenecek 200okula ( 16 engelli okul dahil) BT sınıfları oluşturmak;
o Sınıfta öğretimin geliştirilmesi amacıyla eğitim yazılımı sağlamak ve bunları mevcut BT sınıflarında etkin şekilde kullanmak;
o Eğitim portalı vasıtasıyla internet üzerindeki çevrim içi eğitimsel içeriğe ve hizmetlere erişme imkanlarını genişletmek;
o EARGED, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve yüklenici firma/firmalar ile işbirliği yaparak, BT yatırımlarının eğitim üzerindeki etkisini değerlendirmek ve sistem gelişimine ilişkin değerlendirme faaliyetlerini sonuçlandırmak.
  C-Meslekî Rehberlik ve Danışmanlık:
· Bu alt bileşenin hedefi; bireylerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine uygun meslekleri daha sağlıklı seçebilmelerine yönelik eğitim ve öğretimin verilmesini teşvik edecek şekilde, gerekli meslekî bilgilendirme ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine erişimlerini ve hayat boyu öğrenmeyi sağlamaktır.
Alt hedefleri ise şunlardır:
o Meslekî bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, söz konusu hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik kurumlar arası işbirliğini kolaylaştırmak;
o Eğitim, öğretim, iş piyasası, STK ve özel sektör oluşumlarında kullanılabilecek temel meslekî bilgilendirme ve danışmanlık kaynaklarını geliştirmek;
o Eğitim ve iş kurumlarına meslekî rehberlik ve bilgilendirme kaynaklarını sağlamak ve mevcut personele bu kaynakların kullanılması konusunda eğitim vermek;
o Meslekî rehberlik ve danışmanlığın ilköğretim ve orta öğretim programlarının tamamına entegre edilme düzeyini artırmak.
Bileşen 2. Kalite, Değerlendirme ve Yönetim
A-Öğrenci Başarılarının ve Projenin Değerlendirilmesi:
Bu alt bileşenin hedefi; öğrencilere ve sistem performansına ilişkin bilgilerin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi suretiyle orta öğretim kalitesini ve çıktılarını artırmak, ayrıca, okullara okul bazlı stratejik plânlanma süreci doğrultusunda kendilerinin ve öğrencilerinin performanslarını artırmada yardımcı olmaktır.
Alt hedefleri ise şunlardır:
o Ulusal öğrenci değerlendirmesini geliştirmek;
o Öğretmenlerin sınıflarındaki öğretim ve öğrenim ihtiyaçlarını belirlemek ve kaliteyi artırmak maksadıyla genel orta öğretimde 5 alanda 60 derse yönelik (her bir alan için 2 paket -9., 10, 11., ve 12.sınıflar için) kullanacakları alternatif değerlendirme araçlarını içerecek bir araç setini oluşturmak;
o Kurumların verimliliğini, üretkenliğini artırmak ve sürekli gelişimini sağlamak için bireysel ve kurumsal bir performans yönetim sistemi geliştirmek;
o Kaliteyi yükseltmek için performans sonuç bilgilerini yayacak ve kullanıma sunacak geri bildirim mekanizmalarını geliştirmek;
o Uluslar arası değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek ve ulusal raporu hazırlamak;
o Üniversiteye giriş sınavının daha etkin ve etkili bir sistem haline getirilmesini sağlayacak yolları araştırmalarla ortaya çıkarmak;
o Orta öğretim reformu uygulaması ve bu uygulamanın etkileri ile Orta Öğretim Projesi hakkında Hükûmeti ve kamuyu bilgilendirmeyi ve söz konusu uygulamayı izlemeyi öngören bir programı gerçekleştirmek;
o Sosyal etki/nicel etki ve BT etki değerlendirmesi de dahil olmak üzere orta öğretim reformunun tüm boyutlarının etkilerine ilişkin değerlendirme çalışmaları ve raporlama yapmak.
B-Okul Geliştirme Çalışmaları (Etkili Okul):
· Bu alt bileşenin amacı, Plânlı Okul Gelişim Modeli uygulamaları ile sürekli gelişim ve öğrenen örgüt yaklaşımlarını benimseyen etkili okul anlayışını tüm orta öğretim okullarında (genel, meslekî ve teknik) yaygınlaştırmaktır.
C-Proje Yönetimi:
· Bu alt bileşenin hedefi; genel proje programı, malî hesaplar ve satın alımlarla ilgili etkin bir yönetimin ve koordinasyonun sağlanmasıdır.
· Alt hedefleri ise şunlardır:
o Proje uygulamasını koordine etmek; proje kaynaklarını yürütmek; Banka finansmanlı mal ve hizmetleri, uygulayıcı birimler için satın almak; malî yönetim sistemini Dünya Bankası gerekliliklerine göre işletmek ve teknik kurum ve kuruluşlar ile Dünya Bankası arasında koordinasyon görevini yürütmek. Proje yönetiminin ayrıca, projenin yıllık periyotlarda Banka tarafından tatminkâr bir şekilde denetiminin gerçekleştirilmesini sağlaması gerekmektedir.
o Projenin hedef ve faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla, bir kamu bilgilendirme stratejisinin oluşturulması ve Proje kapsamında desteklenmekte olan orta öğretim reform süreciyle ilgili anahtar niteliğindeki mesajların ulaştırılması suretiyle, kamunun söz konusu projeye ilişkin farkındalığının arttırılması amaçlı bir kamu bilgilendirme kampanyası düzenlemek.
· FAYDA SAHİPLERİ
Projenin fayda sahipleri ve bunlara ilişkin beklenen proje çıktıları aşağıdaki başlıklar altında sıralanmıştır:
· Öğrenciler
· Öğretmenler
· Okul Yöneticileri
· Müfettişler
· Okullar / Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM)
· Aileler/Veliler
· MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı
· İş Dünyası / Sektör
· Yüksek Öğretim Sistemi / Üniversiteler
· Paydaşlar (ÇSGB - İŞKUR) ve Destek Kurum ve Kuruluşlar ( DPT, DİE, KOSGEB, MPM, TOBB, sivil toplum kuruluşları)
· Toplumun tüm kesimleri (MBRD hizmetlerinden faydalanacak tüm vatandaşlar vb.)
Öğrenciler İçin Çıktılar:
· Orta öğretimin 4 yıla çıkarılması sonucu ihtiyaç duyulan yeni programların bu doğrultuda düzenlenmesiyle öğrenciler hayata, iş alanlarına ve meslekî yaşantılarına daha donanımlı hazırlanmış olacaktır.
· Öğrenciler, programlar arasında yatay ve dikey geçişler yapabilecek, böylece ilgi ve istekleri doğrultusunda eğitim alma imkanı bulmuş olacaktır.
· Öğrenciler, bilgi ekonomisi ve hayat boyu öğrenim için temel becerileri kazanmış olacaktır.
· Öğrenciler, bilgi iletişim teknolojilerini kullanabilir duruma gelmiş olacaktır.
· Programlara meslekî rehberliğin entegrasyonu ile öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilebileceklerdir.
· Öğrenciler, meslekî ve teknik eğitim programların sektördeki uygulamalara paralel hale getirilmesi ve yenilenmesi yoluyla, meslekî yaşantılarına kolaylıkla adapte olabilecektir.
· Öğrenciler, meslekî ve teknik eğitim programlarının sektöre paralel hale getirilmesi sonucunda kolaylıkla istihdam edilebileceklerdir.
· Genel orta öğretimde 5, meslekî ve teknik orta öğretimde 18 alanda geliştirilen programlara rehberlik entegrasyonu modeli geliştirilmiş olacaktır.
· Genel orta öğretimde 5, meslekî ve teknik orta öğretimde 18 alanda geliştirilen programlara rehberlik entegrasyonu yapılmış olacaktır.
· Okul rehberlik plânlamasında, okul grup rehberliği faaliyetlerini de içerecek şekilde esnek program modeli geliştirilecek ve deneme uygulaması yapılacaktır.
· Öğrenci ürün seçki dosyalarının (portfolyo) alanda deneme uygulaması yapılacaktır.
· Yeni MBRD hizmetlerinin, öğrencilerin ilgili araçlarla ölçülecek meslekî olgunluklarının gelişimine ve İŞKUR'a başvuranların istihdam durumuna ilişkin değişkenlere yönelik etki araştırması yapılacaktır.
· Öğrenciler, üst düzey düşünme becerilerini geliştirerek hayat becerisine dönüştüreceklerdir.
· Öz değerlendirme yöntemiyle, öğrenciler değerlendirme sürecinin etkin bir katılımcısı olabileceklerdir.
· Alternatif değerlendirme yöntemleri ile öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları sağlanabilecektir.
· Süreç değerlendirmesi ile öğrencilerin performanslarını değerlendirme olanağı oluşacaktır.
· Öğrenciler, araştırma yapma ve kaynaklara ulaşma becerilerini hayatın her aşamasında etkin bir biçimde kullanabileceklerdir.
· Öğrenciler, öğrenme hedefleri doğrultusunda gelişim düzeylerini izleme ve değerlendirme fırsatı bulacaklardır.
· Problem çözme, karar verme, yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş öğrenciler, iş dünyasının taleplerini karşılayabileceklerdir.
· Öğrencilerin akademik başarıları artacaktır.
· Okulda alınan kararlara ve okul yönetimine öğrenci katılımı sağlanabilecektir.
· Süreç değerlendirmesi yoluyla öğrenme ve değerlendirme süreçleri arasındaki kopukluk ortadan kalkacaktır.
· Ölçme ve değerlendirme sisteminin zaman içinde bireyselleştirilmesi sağlanabilecektir.
Öğretmenler İçin Çıktılar:
. Öğretmenler, genel, meslekî ve teknik orta öğretim programlarının yenilenmesi nedeniyle öğrencilere daha çağdaş eğitim verebileceklerdir.
. Öğretmenler, hizmet içi eğitim faaliyetleri sonucunda, yeni geliştirilen programların uygulanması konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donanmış olacaklardır.
. Öğretmenler, hizmet içi eğitim faaliyetleri sonucunda, eğitim yazılımlarını, Bilişim Teknolojilerini kullanabilir duruma gelmiş olacaklardır.
. Orta öğretim okullarındaki 8800 meslekî rehberlik uzmanı, yeni materyallerin kullanımı konusunda kısa dönemli eğitim alacaklardır.
. MEB personelinin hizmetler ile beceri ve yeterliliklerine ilişkin standartlar belirlenecektir.
. Genel orta öğretimde 5, meslekî teknik orta öğretimde 18 alanda geliştirilen programlara rehberlik entegrasyonu modeli geliştirilecektir.
. Genel orta öğretimde 5, meslekî teknik orta öğretimde 18 alanda geliştirilen programlara rehberlik entegrasyonu yapılacaktır.
. Okul rehberlik plânlamasında, okul grup rehberliği faaliyetlerini de içerecek şekilde esnek program modeli geliştirilecek ve deneme uygulaması yapılacaktır.
. Öğrenci ürün seçki dosyaları (portfolyo) için alanda deneme uygulaması yapılacaktır.
. Öğretmenler sınıf içi değerlendirmelerini daha doğru ve adil bir biçimde gerçekleştireceklerdir.
. Okulda alınan kararlara ve okul yönetimine öğretmen katılımı sağlanabilecektir.
. Performans değerlendirmeleri sonucunda öğretmenlerin bireysel ve meslekî gelişimleri plânlanabilecektir.
. Öğretmenlerin bireysel gelişimleri izlenebilecektir.
Okul Yöneticileri İçin Çıktılar:
· Yöneticilerin performans değerlendirmeleri sonucunda bireysel ve meslekî gelişimleri plânlanabilecektir.
· Okul yöneticilerinin bireysel gelişimleri izlenebilecektir.
· Okul yöneticilerinin, okullarda BT kullanımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlere katılımları ve bu teknolojilerin idarî süreçlerde kullanımı desteklenmiş olacaktır
Müfettişler İçin Çıktılar:
. Bireysel ve kurumsal performans değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.
. Eğitim çalışanları ile kurumların performans sonuçları elde edilecektir.
. Merkezi denetleme biriminden wep tabanlı değerlendirmeler sonucunda kurumların denetim programına alınması sağlanacaktır.
Okullar ve RAM'lar İçin Çıktılar:
· Okullara, yeni geliştirilen programların uygulanmasında kullanılacak ekipman/donamım ve materyal temin edilecektir.
· Okulların niteliksel olarak başarıları artmış olacaktır.
· 6200 orta öğretim okulu ve 200 Rehberlik ve Araştırma Merkezine meslekî bilgilendirme materyali ve BT ekipmanı alınacaktır.
· MBS materyali eğitimi alan personelin hizmet potansiyeline ilişkin etki araştırması yapılacaktır.
· Genel orta öğretimde 5, meslekî ve teknik orta öğretimde 18 alanda geliştirilen programlara rehberlik entegrasyonu modeli geliştirilecektir.
· Genel orta öğretimde 5, meslekî ve teknik orta öğretimde 18 alanda geliştirilen programlara rehberlik entegrasyonu yapılacaktır.
· Okul rehberlik plânlamasında okul grup rehberliği faaliyetlerini de içerecek şekilde esnek program modeli geliştirilecek ve deneme uygulaması yapılacaktır.
· Oluşturulacak bilgi geribildirim sistemi sayesinde okullar açık sisteme dönüştürülecektir.
· Okullarda "okul geliştirme çalışmaları" sistematik bir yapıya kavuşturulacaktır.
· 81 ilde kurulacak "Okul Gelişim Büroları" sayesinde okullarda yürütülecek okul geliştirme çalışmaları sistematik bir biçimde izlenebilecektir.
· Okul geliştirme çalışmalarını illerde yürütmek üzere yaklaşık 680 civarında ara insan gücünü yetiştirilecektir. Bu sayede, okullarda plânlama ve uygulama çalışmalarına rehberlik ve danışmanlık yapılabilecektir.
· Okul kültürüne işbirliği, ekip çalışması, plânlama gibi kavramların yerleşmesini sağlanabilecektir.
· Okulların fiziki kaynaklarının ve insan kaynaklarının geliştirilmesini sağlanabilecektir.
· Okul gelişim çalışmaları okulların misyon, vizyon, değerler, stratejik amaçlarını belirlemelerini sağlayacaktır.
· Okullarda okul gelişim çalışmalarını yönetecek ve yürütecek olan Okul Gelişim Yönetim Ekiplerinin oluşturulması sağlanacaktır.
· Okulların performans değerlendirme sonuçlarına göre kurumsal gelişimleri izlenebilecektir.
· Okulların yıllık performans değerlendirme sonuçlarına göre stratejik planlamaya dönük hedeferi belirleceklerdir.
Veliler/Aileler İçin Çıktılar:
· Öğrencilerin, üniversiteye, hayata ve iş alanlarına daha donamlı olarak hazırlanmış olmalarına yönelik çabalarla, ailelerin refah ve huzuruna katkıda bulunulacaktır.
· Ailelerin, çocuklarını kısa yoldan meslek sahibi yapabilme imkanlarını geliştirmeye dönük katkı sağlanacaktır.
· Öğrencilerin, meslekî ve teknik orta öğretimden sonra istihdam edilebilirlikleri artırılarak, aileler üzerindeki bu yöndeki ekonomik yükü hafifletmeye dönük katkı sağlanacaktır.
· Öğretmenler, öğrenciler ve yöneticilerin yanı sıra veliler ve ihtiyaç duyan herkes için, geniş kapsamlı bilgi, içerik, uygulama ve hizmetleri sağlayan; zaman, mekân ve bilgisayardan bağımsız olarak ya da on-line giriş noktalarından hizmet verebilecek olan web tabanlı bir uygulama ortamı olan eğitim portalının kullanım imkanı sağlanmış olacaktır.
· Yeni MBRD hizmetlerinin, öğrencilerin ilgili araçlarla ölçülecek meslekî olgunluklarının gelişimine ve İŞKUR'a başvuranların istihdam durumuna ilişkin değişkenlere yönelik etki araştırması yapılacaktır.
· Veliler okuldaki değerlendirme süreçlerine katılma olanağı bulabileceklerdir.
· Okulda alınan kararlara ve okul yönetimine veli katılımı sağlanabilecektir.
MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı İçin Çıktılar:
· Türkiye'nin eğitim alanındaki genel durumu, yapılan değerlendirme çalışmalarıyla ortaya konularak, gözlenen sorunlara daha sağlıklı çözümler üretilebilecektir.
· Eğitim alanındaki gelişmeler düzenli aralıklarla izlenebilecektir.
· Oluşturulacak bilgi geribildirim sistemi sayesinde, okullar açık sisteme dönüştürülerek Bakanlığımız bünyesinde karar destek sistemlerinin (KDS) oluşturulması ve kullanılmasına katkı sağlanacaktır. KDS sayesinde, merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin, eğitimle ilgili karar süreçlerinde her türlü istatistikî bilgiye kolayca erişebilmeleri desteklenerek hızlı ve doğru karar verilebilmesi yönünde katkı sağlanacaktır.
· Kurumsal ve bireysel performans değerlendirme sonuçlarına göre gelişme durumları izlenecektir.
İş Dünyası / Sektör İçin Çıktılar:
· İş dünyasının taleplerini karşılayacak; problem çözme, karar verme ve yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş, Bilişim Teknolojilerini etkin olarak kullanabilme kapasiteleri artırılmış nitelikli insan kaynağı sağlanmasına katkıda bulunulacaktır.
· Sektör için birer girdi olacak, yeni program mezunu öğrenciler, iş hayatının gerektirdiği bilgi ve becerilerle daha donanımlı hale gelecekleri için işe uyumlarının daha kolay olması yönünde katkı sağlanmış olunacaktır. Böylelikle ayrıca, iş yerlerinin hem kaynak hem de eğitim giderleri açısından yapacakları harcamalara ilişkin ekonomik yüklerini hafifleten yönde katkı sağlanacaktır.
Yüksek Öğretim Sistemi / Üniversiteler İçin Çıktılar:
· Üniversitenin girdisi olan yeni program mezunu öğrenciler, tercih ettikleri alanın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanık olarak üniversiteye başlayacakları için üniversitenin niteliksel olarak başarısının artmasına katkı sağlanacaktır.
· Üniversiteye giriş sistemleri ve orta öğretim öğrencilerinin üniversiteyi kazanma başarısını belirleyen faktörler ile ilgili bir araştırmalar ışığında geliştirilen taslak "Üniversiteye Giriş Sistemi Modeli", yüksek öğretim sisteminde AB'ye giriş sürecinde yapılabilecek düzenlemeler için bir kaynak teşkil edecektir.
· Hazırlanan Ulusal Raporlar sayesinde üniversitelerin de yararlanabileceği bir arşiv oluşturulacaktır.
· Üniversitelerin öğretim programlarını güncelleyebilmeleri için veri sağlanacaktır.
· Performans değerlendirme sonuçlarına göre eğitim çalışanlarının yetersizlikleri ve yeterlikleri hakkında elde edilen bilgiler, ilgili üniversiteler ile paylaşılacaktır.
Paydaşlar (ÇSGB-İŞKUR) ve Destek Kurum ve Kuruluşlar (DPT, DİE, KOSGEB, MPM, TOBB, sivil toplum kuruluşları) İçin Çıktılar:
· İmzalanan Meslekî Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri İşbirliği Protokolü çerçevesinde tarafların hizmetlere katılımları ve bunlarla ilgili tanımlanan rolleri MEDAK tarafından onaylanacaktır.
· Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Meslekî Rehberlik Hizmetleri Geliştirme birimi kurulacaktır. Bütün fayda sahiplerine yönelik MBRD hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmaları, bu birim tarafından gerçekleştirilecektir.
· Meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik Yıllık ve Beş Yıllık Plânlar hazırlanacaktır.
· MBS kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar için meslekî bilgi sağlamaya yönelik bir model tanımlanacaktır.
· MBS'nin içereceği bilgiler ve uygulamalara ilişkin standartlar belirlenecektir.
· Meslekî Bilgi Sistemi web sitesi/portali ve diğer materyal gelişimi tamamlanacaktır.
· 110 ISKUR ofisine meslekî bilgilendirme materyali ve BT ekipmanı alınacaktır.
· İŞKUR'da 250 meslekî rehberlik uzmanı yeni materyallerin kullanımı konusunda kısa dönemli eğitimden geçirilecektir.
· MBS materyali eğitimialan personelin hizmet potansiyeline ilişkin etki araştırması yapılacaktır.
· İŞKUR personelinin hizmetler ile beceri ve yeterliliklerine ilişkin standartlar belirlenecektir.
· Yeni MBRD hizmetlerinin, öğrencilerin ilgili araçlarla ölçülecek meslekî olgunluklarının gelişimine ve İŞKUR'a başvuranların istihdam durumuna ilişkin değişkenlere yönelik etki araştırması yapılacaktır.
· Orta öğretim projesinde hayat boyu rehberlik anlayışı esas alındığından, proje çıktılarından tüm STK'lar yanında adı geçen tüm fayda sahipleri yararlanacaktır.
Toplumun Tüm Kesimleri İçin Çıktılar:
· Hazırlanan Ulusal Raporlar sayesinde eğitim katılımcılarının yararlanabileceği bir arşiv oluşturulacaktır.
· Oluşturulacak bilgi geribildirim sistemi sayesinde okullar açık sisteme dönüştürülerek toplumun tüm kesimlerinin bilgi edinmesi sağlanabilecektir.
· Okul yönetimine ve eğitim öğretim süreçlerine çevrenin katılımı artacaktır.
· Temel eğitimden sonraki süreç olan orta öğretim sürecinde de BT'in etkin ve yaygın kullanımın sağlanması, toplum düzeyinde bilgi ve teknolojiye erişim fırsatlarını destekleyici olacaktır.
· Performans değerlendirme sonuçlarına göre hazırlanan kurum denetim raporlarının web ortamında kamu oyu ile paylaşımı sağlanacaktır.

 
  Bu site Kartal TEKİN tarafından tasarlanmıştır.  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=