Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Kalite Yönetimi Ve Okul Geliştirme Bürosu
   
  TKY-OGYEP
  Seminer Notları
 

Stratejik Planlama Seminer Notları

Stratejik Planlama Sunuları

Stratejik Planlama Uygulamaları

EĞİTİM KONULARI

1. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
2. İLETİŞİM
3. LİDERLİK
4. STRATEJİK PLANLAMA ve STRATEJİK YÖNETİM
5. KARAR VERME ve PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ
6. KAMU YÖNETİMİ ve EĞİTİM YÖNETİMİ
7. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
8. PERFORMANS DEĞERLENDİRME
9. ÇATIŞMA YÖNETİMİ
10. STRES YÖNETİMİ
11. ZAMAN YÖNETİMİ
12. TOPLANTI YÖNETİMİ
13. BEDEN DİLİ
14. TAKIM ÇALIŞMASI
15. MOTİVASYON
16. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ ve ÖZDEĞERLENDİRME
17. SÜREÇ YÖNETİMİ
18. KURUM KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ ETİK


1. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)
Amaç;
Toplam kalite yönetiminin felsefesi ve temel ilkelerini tanıtmak.

İçerik;
" Yönetim ve yönetimin fonksiyonları
" Değişim
" Yönetim anlayışında değişim
" TKY'nin tanımı
" Kalite kavramı
" TKY'nin tarihçesi
" TKY İle ilgili kavramlar
" TKY ISO 9000 ilişkisi
" TKY'nin temel ilkeleri
Liderlik (eğitim kurumları için öğretim liderliği)
Müşteri (hizmetten yararlanan) odaklılık
Herkesin katılımı ve iletişim
Sürekli iyileştirme ve KAİZEN anlayışı
Süreç yönetimi
Hedef ve verilerle yönetim
Önlemeye dönük yaklaşım
Sürekli eğitim ve öğrene organizasyon

Katılımcı Profili;
Tüm çalışanlar

Süre;
4-6 saat

2. İLETİŞİM;

Amaç;
Her düzeydeki çalışanın sağlıklı iletişim kurmasını sağlayacak temel bilgileri vermek.

İçerik;
" İletişim ile ilgili temel kavramlar
" İletişim üçgeni
" İletişim süreci
" Sağlıklı iletişim için yapılması gerekenler
" Etkin dinleme
" Etkin konuşma
" İletişim kazaları ve nedenleri

Katılımcı Profili;
Tüm çalışanlar

Süre;
4-6 saat

3. LİDERLİK

Amaç;
Kişinin kendisini tanımasını sağlamak liderlik için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmak.

İçerik;
" Liderliğin tanımı
" Yönetici lider karşılaştırması
" Lider özellikleri
" Lider görevleri
" İyi bir lider olmak için yapılması gerekenler
" Öğretim Liderliği (Eğitim kurumları için)
" Kişiyi tanıma testleri (Uygulama)

Katılımcı Profili;
Yönetici adayları, yönetici ve müfettişler

Süre;
4- 6 saat

4. STRATEJİK PLANLAMA ve STRATEJİK YÖNETİM

Amaç;
Stratejik yönetime ve stratejik planlamaya ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak.

İçerik;
" Plan nedir?
" Stratejik planlama nedir?
" Stratejik plan hazırlama süreci
Çevre analizi
Vizyon
Misyon
Hedef
Politika, strateji ve yaklaşım
Değerler
İlke ve kurallar
" Plan ve stratejik planların izlenmesi ve değerlendirilmesi
" Örnek uygulamalar

Katılımcı Profili;
Yönetici adayları, yönetici ve müfettişler

Süre;
Teorik; 4-6 saat
Uygulamalı; 10-12 saat

5. KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME

Amaç;
Problem çözmeye ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak, Problem çözme tekniklerini kavratmak.

İçerik;
" Karar verme süreci
" Problem nedir? Nasıl belirlenir?
" Problem çözme süreci
" Problem Çözme Teknikleri
Beyin fırtınası
Nominal grup tekniği
Çoklu oylama
Balık kılçığı diyagramı
Pareto analizi
Histogram
Koşu şemaları
Süreç akış diyagramı
Delphi tekniği
İlişki diyagramı
Yakınlık diyagramı
Ağaç diyagramı
Kuvvet alan analizi
Dağılım diyagramı
Kontrol çizelgeleri
Kontrol Yaprakları
Altı şapkalı düşünme tekniği
PUKÖ döngüsü vd.

Katılımcı Profili;
Tüm çalışanlar, kalite çemberleri

Süre;
Teorik; genel açıklama ve dört problem çözme tekniği için; 4- 6 saat, diğer teknikler için her iki tekniğe bir saat ilave edilir.
Uygulamalı; genel açıklama ve dört problem çözme tekniği için; 10-12 saat, diğer teknikler için her tekniğe 2 saat ilave edilir.

6. KAMU YÖNETİMİ VE EĞİTİM YÖNETİMİ

Kamu yönetim sistemini, bu sistemde yer alan kurum ve kuruluşları tanıtmak, bir kamu hizmeti olan eğitim ve onun yönetim sitemin hakkında bilgi vermek.

İçerik;

" Yönetim ve kamu yönetimi tanımı ve kapsamı
" Anayasa ve yasalarda kamu kurum ve kuruluşlarının görev yetki ve sorumlulukları
" Yasama
TBMM
" Yürütme
" Merkezi Yönetim
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
Bakanlar kurulu ve bakanlıklar
" Yerel Yönetim
Vali/ kaymakam
İl genel meclisi
Belediye ve organları
" Yargı
Yüksek yargı organları
Mahkemeler
" Diğer kamu kurum ve kuruluşları
" Eğitim yönetimi
" Merkez teşkilatı
Ana hizmet birimleri
Danışma ve denetim birimleri
Yardımcı hizmet birimleri
" Taşra teşkilatı
" Yurt dışı teşkilatı

Katılımcı Profili;
Yönetici adayları, yönetici ve müfettişler

Süre;
6-8 saat

7. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Amaç;
İnsan kaynakları yönetimi konusunda yaşanan son gelişmeleri tanıtmak, bir bütünlük içerisinde insan kaynaklarının yönetimi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.

İçerik;
" İnsan kaynakları yönetiminin tarihi gelişimi
" İnsan kaynakları yönetiminin kapsamı
" İnsan kaynakları yönetiminin ilkeleri
" İnsan kaynakları yönetiminin özellikleri
" İnsan kaynakları yönetimi ile personel yönetimi arasındaki farklar
" İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonları
- İşe alma
- Görev öncesi ve hizmetiçi eğitim
- Performans değerlendirme
- İş analizi
- İş (görev) tanımı
- İş planları
- Ücret yönetimi
- Kariyer geliştirme
- İşgören sağlığı ve iş güvenliği

Katılımcı Profili;
Yönetici adayları, yönetici ve müfettişler

Süre;
6-10 saat

8. PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Amaç;
Performans değerlendirmenin amacı, işleyişi ve performans ölçme ve değerlendirmeye ilişkin kullanılan yöntemler hakkında temel bilgi ve beceri kazandırmak.

İçerik;
" Performans değerlendirme kavramı ve tarihçesi
" Değerlendirme türleri
Kişilik değerlendirmesi
Yeterlik değerlendirmesi
Performans değerlendirme
" İş analizi, görev tanımı ve iş planı
" Performans değerlendirmede günümüze kadar kullanılan yöntem ve teknikler
Grafik değerlendirme
Puanlama yöntemleri
Davranışa dayalı performans değerlendirme
Kritik olay yöntemi
Hedef ve standartlara göre değerlendirme
360 derece (çoklu) performans değerlendirme
Özdeğerlendirme
" Performansa etki eden faktörler

Katılımcı profili;
Yönetici adayları, yönetici ve müfettişler

Süre;
4-6 saat

9. ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Amaç;
Çatışma nedenleri ve çatışmayı yönetmek için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmak.

İçerik;
" Çatışma nedir?
" Çatışmanın evreleri
" Kaynaklarına göre çatışma biçimleri
" Çatışmanın yarar ve zararları
" Pozitif-Negatif çatışma
" Kızgınlık ve kızgınlığın yönetimi
" Çatışmanın erken uyarıcıları
" Çatışma yönetiminin aşamaları ve temel stratejiler
" Müzakere
" Örnek uygulamalar

Katılımcı profili;
Yönetici adayları, yönetici ve müfettişler

Süre;
4-6 saat

10. STRES YÖNETİMİ

Amaç; Stres ve stres kaynaklarını tanıtmak, stresin yönetimine ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak.

İçerik;
" Stres kavramı
" Genel uyum sendromu
" Stres kaynakları ve strese neden olan olaylar
" Stres yönetimi kavramı
" Psikomatik stres modeli
" Stresin bireye ve kuruma olan etkileri
" Stres ve kişilik
- A tipi kişilik özellikleri
- B tipi kişilik özellikleri
- Karma tipler
" Stres belirtileri ve etkileri
- Fiziksel stres belirtileri
- Davranışsal stres belirtileri
- Psikolojik stres belirtileri
" Örgütsel stres kaynakları
- Kurumun politikaları
- Kurumun yapısı
- Kişiler arası ilişkiler
- İş gerekleri
- Rol özellikleri
" Stresle başa çıkmada bireysel ve kurumsal stratejiler
" Öğretmenlik mesleği için stres kaynakları (eğitim kurumları için)


Katılımcı Profili;
Yönetici adayları, yönetici ve müfettişler

Süre;
4-6 saat

11. ZAMAN YÖNETİMİ

Amaç;
Zaman yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak.

İçerik;
" Zaman ve zaman yönetimi kavramları
" Zamanı planlama
" Zaman kaybına neden olan durumlar
" Zaman envanteri
" Zaman yönetiminde başarı için yapılması gerekenler

Katılımcı Profili;
Tüm çalışanlar

Süre;
4-6 saat

12. TOPLANTI YÖNETİMİ

Amaç;
Toplantı yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak.

İçerik;
" Toplantının tanımı
" Toplantı türleri
" Toplantıya ne zaman ihtiyaç vardır ?
" Toplantılarda katılımcı sayısı
" Toplantılarda;
- Katılımcıların görevleri
- Liderlerin görevleri
" Toplantılara işlerlik kazandıracak bilgiler
" Toplantılarda oturma düzenleri
" Toplantılarda katılımcı tipleri

Katılımcı Profili;
Tüm çalışanlar

Süre;
4-6 saat

13. BEDEN DİLİ

Amaç;
Sözsüz iletişime ilişkin temel bilgileri kazandırmak.

İçerik;
" İletişimde beden dilinin yeri ve önemi
" Yüz ifadeleri ve baş hareketleri
" Eller, kollar ve parmaklar
" Bacakların kullanılışı ve oturma
" Mesafe ve bedensel temas
" Cinsel sinyaller ve ilgi işaretleri
" Yalan, samimiyetsizlik, şüphe ve tereddüt
" Statü sembolleri
" Daha iyi insan ilişkileri için yapılması gerekenler

Katılımcı Profili;
Tüm çalışanlar

Süre;
4-6 saat

 

 

14. TAKIM ÇALIŞMASI

 

Amaç;
Etkili bir takım çalışması yapabilmek için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmak.

İçerik;
" Takım ve takım çalışması kavramları
" Takım çalışmasının gerekçeleri
" Çalışanın yönetime katılmasının getirileri
" Takım türleri
" Takım kurma ve yönetme
" Etkili bir takım çalışmasının önündeki engeller
- Örgütsel engeller
- Yönetimsel engeller
- Personelden kaynaklanan engeller
" Takımı başarıya götürecek hususlar
" Takımın büyüklüğü ve organizasyonu, görev ve sorumluluklar
" Takım çalışmalarının sonuçları, Öneri değerlendirme sistemleri

Katılımcı Profili;
Tüm çalışanlar, Kalite çemberleri

Süre;
4-6 saat


15. MOTİVASYON

Amaç;
Motivasyona ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak.

İçerik;
" Motivasyon kavramı
" Yönetimde motivasyon
" İnsan doğası hakkında görüşler
X Kuramı
Y Kuramı
Z Kuramı
" Güdüleme Kuramları
Maslow'un ihtiyaçlar hiyararşisi
" Bireysel Motivasyon
" Bireyleri motive eden güdüler
Fizyolojik ihtiyaçlar
Ruhsal ihtiyaçlar
Toplumsal ihtiyaçlar
" Örgütsel Motivasyon
" Motivasyonda özendirici araçlar
Ekonomik araçlar
Psiko-sosyal araçlar
Örgütsel ve yönetsel araçlar
" Düşük motivasyonun göstergeleri

Katılımcı Profili;
Yönetici adayları, yönetici ve müfettişler

Süre;
4-6 saat

16. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ VE ÖZDEĞERLENDİRME 
Amaç;
Kurumsal özdeğerlendirmeye ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak.

İçerik;
" Özdeğerlendirme nedir?
" Özdeğerlendirmenin yararları
" Özdeğerlendirme ve Toplam Kalite Yönetimi için gerekli organizasyon
Kalite Kurulu oluşumu ve görevleri
Kalite Geliştirme Ekibi oluşumu ve görevleri
Kriter Ekibi oluşumu ve görevleri
Kalite Çemberi/Problem Çözme Ekibi oluşumu ve görevleri
" EFQM Mükemmellik Modeli
" Girdi kriterleri yapısı, göstergeleri ve değerlendirilmesi
" Sonuç kriterlerii yapısı, göstergeleri ve değerlendirilmesi
" Puanlamaya ilişkin açıklamalar
" Örnek uygulamalar

Katılımcı Profili;
Kalite Kurulu Başkan ve üyeleri, Kalite Geliştirme Ekibi Başkan ve üyeleri, Kriter ekipleri

Süre;
Teorik; 4-6 saat
Teori + Kısa örnekler; 12-18 saat
Örnek bir vaka ile birlikte; 18 saat , 15 gün ara, tekrar 18 saat, toplam; 36 saat

17. SÜREÇ YÖNETİMİ

Amaç;
Süreç yönetimi anlayışını kazandıracak temel bilgi ve becerileri kazandırmak.

İçerik;
" Süreç kavramı
" Süreç Yönetimi
" Sistem - Süreç ilişkisi
" Süreçlerin belirlenmesi
Operasyonel (İşlevsel) süreçler
Yönetsel süreçler
Süreç hiyerarşisi
Süreç sahiplerinin belirlenmesi
Süreç akış şemaları
" Süreçlerin irdelenmesi
Girdiler
İşlemler
Çıktılar
" Süreçlerin iyileştirilmesi

Katılımcı Profili;
Tüm çalışanlar, kalite çemberleri

Süre;
Teorik; 4-6 saat
Uygulamalı; 10-12 saat

18. KURUM KÜLTÜRÜ VE MESLEKİ ETİK


Amaç;
Olumlu bir kurum kültürü oluşturmak için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmak.

Katılımcı Profili;
Yönetici adayları, yönetici ve müfettişler

Süre;
4-6 saat

 

 
  Bu site Kartal TEKİN tarafından tasarlanmıştır.  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=