Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Kalite Yönetimi Ve Okul Geliştirme Bürosu
   
  TKY-OGYEP
  STRATEJİK PLANLAMA VE OKUL GELİŞİM PLANI
 


Stratejik Planlama ve Okul Gelişim Planı
Stratejik planlama bir okulun etkililiğinin ve sürekli gelişiminin anahtarıdır.
Planlı Okul Gelişim Modeli kapsamında okulda yürütülen okul gelişim sürecinin ikinci basamağı stratejik planlamanın yapılması olarak belirlenmiştir.
Okulun stratejik planlamasının yapılması, dolayısıyla okulun misyonunun, vizyonunun, ilkelerinin stratejik amaçlarının , hedeflerinin, belirlenmesi okul gelişim sürecinin temel unsurlarıdır.
                Planlı okul gelişim modeli uygulamaları ile değişen durumlara uyum sağlamak, orta ve kısa vadeli planlar yapmak, bu planları uygulamak, yıllık hedefler belirlemek, hedeflere ulaşma düzeylerini ölçmek, alternatif senaryolar oluşturmak gibi okul işleyişine yeni bir anlayış ve çalışma sistematiği kazandırmak amaçlanmaktadır.
            Okul gelişim süreci birbirini takip eden basamaklardan oluşmaktadır. Bu basamaklara genel olarak baktığımızda bunların; plânlama, uygulama, değerlendirme, düzeltme ve tekrar plânlamaya dönüş biçiminde olduğunu görürüz.
Her basamağa ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra bir diğer basamağa geçilmelidir. Bu; yapılacak çalışmaların birbirini takip eder şekilde kurgulanmasından kaynaklanmaktadır.
            Her basamak bir sonraki basamağın hazırlık aşamasıdır. Bu nedenle, sürecin sıralamasında değişiklik yapmak veya bazı bölümlerini özellikle stratejik planlama basamağını göz ardı etmek okul gelişiminde istenilen amaca ulaşmayı engelleyecek, sürecin etkililiğini azaltacaktır.
Okul gelişim planının hazırlanmasında yapılacak ilk çalışma bu planın hazırlanmasını ve uygulanmasını koordine edecek, yürütecek bir ekibin oluşturulması, yani okul gelişim sürecinin sahibinin belirlenmesi aşamasıdır.
           OGYE'nin her yıl farklı kişilerden oluşması katılım, ekip çalışması ve sorumlulukların paylaşılması bakımından önemlidir.
           Okul gelişim sürecinin başarılı ve amacına uygun olarak yürütülmesindeki en büyük etken; okul yönetiminin inancı, desteği ve okul toplumunun okul gelişim çalışmalarının yararına inanmasıdır.
Stratejik plân içinde okulun misyonu, vizyonu ilkeleri, değerleri, stratejik amaçları ve hedefleri bulunacağı için okul gelişiminden beklenenler stratejik plân ile açığa kavuşmuş olacaktır.
Okulun stratejik planının hazırlanması yıllık okul gelişim planının hazırlanmasının ön koşulu olduğundan, okulun stratejik planı yapılmadan okul gelişim planının yapılması gerçekçi olmayacaktır.
Stratejik amaçların ve hedeflerin, belirlenen vizyon ve misyona hizmet etmesi, vizyon, misyon ve değerler ile uyumlu olması gerekmektedir.
          Okulun stratejik planı, orta vadeli (3 yıl) bir planlamadır. Okul Gelişim Planı ise her yıl yapılacak olan bir plandır.
          Okulun stratejik planlaması yapılırken, okulun mevcut durumunu ortaya çıkararak stratejik planlamaya ve gelişim planına veri oluşturması amacıyla özdeğerlendirme çalışması da yapılacaktır.
Okul gelişim planı, stratejik plan doğrultusunda yıllık olarak uygulanacak bir plandır. Stratejik planlamanın yıllık uygulama planına dönüştürülmesi okul gelişim planı biçiminde olacaktır.
Stratejik planlama sürecinde "gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?" sorusuna cevap niteliğinde oluşturulması gereken okul gelişim planı, okulun stratejik planı ile bütünleşik olmalıdır.
Hedeflerin ortaya konulmasındaki temel amaç, stratejik amaçların gerçekleştirilme sürecinin nasıl yürütüleceğinin ortaya konmasıdır.
           Stratejik planlama sonucunda belirlenen hedefler OGYE tarafından önceliklendirilmelidir. Bu aşamada okulun vizyonu, hedefleri, kaynakları (insan ve mali kaynakları vb.) göz önünde bulundurulmalı, okul hedeflerinin okulun stratejik planında yer alan stratejik amaçlarına en fazla katkı sağlayacak şekilde önceliklendirilmesine dikkat edilmelidir. Okul o yıla ilişkin hedefleri önceliklendirme çalışmasını yaptıktan sonra, her bir hedefin yerine getirilmesinden yani çalışmadan sorumlu olacak kişileri belirlemeli, ekipleri, oluşturmalıdır.
           Çalışma ekipleri tarafından çalışma planları yapılacaktır.
Okul gelişim planı, çalışma planları esas alınarak hazırlanacaktır.
Okul gelişim süreci, I. Dönem sonunda değerlendirilmeli ve planının aksayan yönleri telafi edilmeye çalışılmalıdır. Ekipler arası koordinasyonun sağlanması, ekip çalışmaları için ayrılan kaynakların dengeli dağılımı, ekiplerin çalışmalarının gözden geçirilmesi, gerekiyorsa ekip üyelerinin yeni üyeler ile desteklenmesi bu aşamada gerçekleştirilecektir.
           Okul gelişim raporunun hazırlanmasının en temel nedeni, sonraki yıllar için okulun kat ettiği mesafeyi ortaya koymaktır. Yıl sonunda hazırlanacak olan rapor, çalışma gruplarının planlarından yola çıkılarak hazırlanacaktır. Her yıl yapılacak olan okul gelişim planı raporlarının bir önceki yıl ile ilişkisi kurulmalıdır.
Belirlenen hedefler ile ilgili okulda yapılan faaliyetleri, faaliyetlerin okula kazandırdıkları göstergeler üzerinden raporlaştırılmalıdır. 


 
  Bu site Kartal TEKİN tarafından tasarlanmıştır.  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=